FrontOffice Web Solutions AS
1. Generelt

Avtale vilkårene ("avtalen") omfatter kunder med leid web plass eller domener hos tjenesteleverandør. For leid web plass benyttes også termene "web hotell" og "konto". Tjenesteleverandør er FrontOffice Web Solutions As, heretter kalt FrontOffice med organisasjons nummer 913 489 047, med den forretnings adresse som til enhver tid er registrert på firmaet. Kunden er en person eller bedrift, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med FrontOffice og som FrontOffice forholder seg til.
Et kundeforhold er en kundens samlede engasjement hos FrontOffice. Dette inkluderer alle avtaler som er inngått. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i tråd med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Kunde plikter å påse at bruker informasjon, herunder passord mv. til en hver tid oppbevares på en slik måte at ikke denne informasjonen faller uvedkommende i hende.

Avtalen er inngått og avtale vilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling. Kunden plikter å melde fra til FrontOffice ved adresseforandringer eller forandringer i den e-postadressen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til FrontOffice til enhver tid er riktig.

Disse betingelsene regulerer kundens tilgang til og bruk av Frontoffice Web plass leie. Betingelsene aksepteres ved bestilling i henhold til bestillingsskjema for Frontoffice Web.

2. Nærmere beskrivelse av Frontoffice Web tjenester

2.1 Frontoffice Web
Avtalen gir kunden plass på web server hos Frontoffice slik at kundens web tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Frontoffice skal som del av sitt ansvar av driften vedlikeholde den fysiske web server som benyttes. Tilgjengelig diskplass for kundens web, samt dedikert båndbredde er fastsatt i beskrivelsen for selve tjenesten.

Frontoffice kan ikke benytte innholdet fra kundens plass på web server til etablering av nye web jenester uten skriftlig samtykke fra kunden. Frontoffice har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for kunden.

2.2 Frontoffice DNS
Avtalen gir kunden plass på DNS servere (Navn servere) hos Frontoffice slik at kundens domenenavn blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Frontoffice skal som del av sitt ansvar driften vedlikeholde de fysiske servere som benyttes. Årlig domene avgift til NORID eller andre Toppnivå domene leverandører er inkludert i denne tjenesten.


3. Partenes plikter

3.1 Frontoffice plikter

Tjeneste kvalitet
Det er Frontoffice målsetning at Frontoffice Web skal være i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Frontoffice har døgnkontinuerlig overvåkning. Frontoffice Web skal være tilgjengelig 99,0% av tiden pr. måned med unntak av, vedlikeholds perioder som Frontoffice har varslet Kunden om. Frontoffice har definert tiden fra lørdag kl 06:00 til kl 10:00 som et fast tidspunkt for vedlikehold og tjeneste kvaliteten kan bli redusert i denne perioden.
Frontoffice har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Web som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholds-, sikkerhets- eller driftsmessig årsaker. Frontoffice vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte Kunde blir minst mulig. Frontoffice er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Alle slike driftsavbrudd vil bli varslet på Frontoffice help desk.
Frontoffice skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved Frontoffice Web eller tilleggstjenester, iverksette tiltak for å finne og rette feilen.

Før feil meldes til Frontoffice, skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr eller andre forhold som Kunden har ansvar for. Frontoffice kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Frontoffice feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Frontoffice ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette.
3.3 Kundens plikter

a) Innhold tjenester
Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Kunden er ansvarlig for alt innhold som legges ut på web serveren og beholder selv eierskap og opphavsrett til alt materialet som legges inn. Videre skal kunden ha alle rettigheter til programvare som kunden selv har utarbeidet

Kunden forplikter seg til å holde et godt kvalitets nivå på sine tjenester.
b) Sikkerhet
Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre enn Kunden har tilgang til det. Kunden plikter umiddelbart å melde fra om tap eller lekkasje av brukernavn og/eller passord.
c) Gjeldende lovgivning

Kunden forplikter seg til å bruke Frontoffice Web i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges ut på web serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale som i følge norsk lov er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig, ikke legges ut.
d) Forholdet til slutt kundene
Kunden har ansvar for ethvert forhold overfor sine kunder. Herunder er det Kundens ansvar og valg hvorvidt han ønsker å akseptere betaling med kredittkort over Internett. Ethvert forhold mellom Kunden og dennes kunder er Frontoffice uvedkommende.


4. Pris og betaling

Kunden erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene:

Alle tjenester er oppgitt eks. mva. Alle priser er basert på 1 års bindingstid/varighet. Avtalens varighet er ett år og den fornyes automatisk for ett år av gangen.
Ved oppsigelse refunderes ikke forskudd betalt beløp.
Oppgraderinger i avtaleperioden gjøres via vårt kundesenter, det betales da differansen av den oppgraderte tjenesten frem til ny avtaleperiode.
Nedgraderinger kan gjøres i avtaleperioden men det vil ikke bli refundert noe beløp/differansen ned til neste tjeneste/produkt. Differansen for forrige avtaleperiode vil bli fakturert ved inngåelse av ny avtale.
Oppsigelse av domenenavn/tjenester må skje via vårt kundeweb system. Oppsigelse må sendes inn 2 måneder før neste avtale periode.(Oppsigelse via epost,telefon etc. er ikke gyldig oppsigelse.)
Ved flytting av Zonefil til ny registrar stanses tjenestene automatisk og kunden blir fakturert frem til avtale slutt.
Ved manglende betaling stenges konto. Stengnings gebyr tilkommer. Størrelsen på gebyret vil følge leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste.
Dersom betaling av årlig domene avgift uteblir, selv etter gjentatte purringer og betalings varsler, har FrontOffice mulighet til å slette søkers domene uten ytterligere varsel.
Som en hovedregel er det ingen restriksjoner på innhold som lagres på FrontOffice servere, det være seg websider, andre filer eller annonser/pekere til andre steder på nettet,
med følgende unntak:
Det er ikke tillatt å presentere erotisk og/eller pornografisk materiale utover det som er tillatt i følge norsk lov. Inkludert i forbudet er også presentasjon av slikt materiale
som fysisk er lagret på andre servere enn FrontOffice servere.
Det er heller ikke tillatt å ha linker (lenker, pekere) til andre sider/dokumenter/filer på Internett som inneholder nevnte materiale.
Reklame for slike steder er heller ikke tillatt. Dersom brudd på disse reglene blir oppdaget, vil kontoen bli stengt umiddelbart, eventuelt innbetalt beløp blir
ikke refundert.
FrontOffice har intet ansvar for ev. tap av inntekter e.l. ved nede tid eller feil ved tjenestene FrontOffice tilbyr. FrontOffice erstatning ansvar begrenses til den sum
den aktuelle tjeneste koster for en tolv måneder. periode i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste fra FrontOffice.
Tjenester levert av FrontOffice kan flyttes, for kundens regning, til annen tjenesteleverandør, på et hvert tidspunkt. Dog forløper den avtalen som er inngått med FrontOffice inntil kundens oppsigelse foreligger i henhold til den til enhver tid gjeldende oppsigelses prosedyre.
Kunden aksepterer at FrontOffice kan motsette seg bruk eller flytting av ethvert domenenavn knyttet til kunde engasjementet til annen tjenesteleverandør dersom kunde står i økonomisk gjeld til FrontOffice. Skulle en slik situasjon oppstå vil FrontOffice ikke bære ansvar for fornyelse eller tap av kundens domenenavn.
FrontOffice kan endre betingelsene for abonnement ved behov. Søker organisasjonen forplikter seg til selv å holde seg oppdatert med hensyn til de til enhver tid gjeldende betingelser for abonnement.


5.00 Ansvarsbegrensning

Kunde anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og enhver Top Registrar, som Frontoffice må respektere som registrar av domener. Frontoffice kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stengning osv av domene tjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser.
Kunden forplikter seg til å holde Frontoffice skade løs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Frontoffice som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjeneste maskinen.
Kunden bekrefter avtale betingelser elektronisk ved oppstart av kundeforhold med FrontOffice, deretter bekreftes avtalen på nytt ved endringer av løpende tjenester.
FrontOffice har ingen kontroll over informasjon som håndteres innen Webhotellet og FrontOffice er følgelig ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av forsettlig eller uforutsett bruk fra Kundens side. FrontOffice er heller ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke FrontOffices servere.
Frontoffice

FrontOffice kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
Frontoffice vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemann tap eller annet avledet eller indirekte tap.
Frontoffice holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens data ressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.
Frontoffice kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forut sees som en mulig følge av kontrakts bruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.
Frontoffice er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internett ressurser som det er lenket til fra Frontoffice sine internettsider.
FrontOffice har rett til å foreta mindre endringer som f.eks. korrigering av trykkfeil i avtalebetingelsene uten å informere Kunden.
FrontOffice vil informere om endringer av tjenesteavtalen via nyhetsbrev og informasjon på www.frontoffice.no. Oppdaterte avtalebetingelser finnes til enhver tid på www.frontoffice.no. Endringer av tjenesteavtalen trer umiddelbart i kraft for alle nye tjenester. Ved kjøp av nye tjenester vil hele Kundens kundeforhold omfattes av den nye tjenesteavtalen. For kunder som ikke kjøper nye tjenester gjelder endringer i tjenesteavtalen først fra neste fornyelse.


Oppdatert avtalebetingelser: 01.09.2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram